Matka Kings

UserWin Amount
Jeth**** ₹ 7637
ANDU**** ₹ 3323
DPBO**** ₹ 2250
4 CHIN**** ₹ 2034
5 PAND**** ₹ 1555
6 Lall**** ₹ 1240
7 ADMI**** ₹ 1226
8 Jiob**** ₹ 1150
9 Nage**** ₹ 1140
10 GAND**** ₹ 1104
11 SATT**** ₹ 1100
12 DUKH**** ₹ 1000
13 Jame**** ₹ 1000
14 Wahi**** ₹ 1000
15 raj **** ₹ 1000
16 Munn**** ₹ 1000
17 Moha**** ₹ 1000
18 Abhi**** ₹ 1000
19 Abhi**** ₹ 1000
20 Sand**** ₹ 1000
21 Kasi**** ₹ 1000
22 $tar**** ₹ 1000
23 Sanu**** ₹ 990
24 Rajv**** ₹ 940
25 AJAY**** ₹ 800
26 SHAF**** ₹ 617
27 Prin**** ₹ 385
28 SATT**** ₹ 0